تألیفات ومقاله های مهندس مسعود شعبانی

مفهوم هویت و مولفه‌های آن، فصلنامه نقش پردازان شهر،۱۳۹۲، مسعود شعبانی- امیرحسین حسینی- سعید علیتاجر

تألیفات ومقاله های دکتر سعید پیری

احیای محله های تاریخی با رویکرد ارتقای کیفی زندگی ساکنان، همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری، ۱۳۹۳، سعید پیری- جوان نظری- حمیدرضا نیلی

مقالات

مقاله ها احیای محله های تاریخی با رویکرد ارتقای کیفی زندگی ساکنان، همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری، ۱۳۹۳، سعید پیری- جوان نظری-