تألیفات ومقاله های مهندس مسعود شعبانی

مفهوم هویت و مولفه‌های آن، فصلنامه نقش پردازان شهر،۱۳۹۲، مسعود شعبانی- امیرحسین حسینی- سعید علیتاجر

عقد قرارداد مجهزترین میدان میوه و تره بارغرب کشور

عقد قرارداد مجهزترین میدان میوه و تره بارغرب کشور در شهر همدان توسط این مشاور

تألیفات ومقاله های دکتر سعید پیری

احیای محله های تاریخی با رویکرد ارتقای کیفی زندگی ساکنان، همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری، ۱۳۹۳، سعید پیری- جوان نظری- حمیدرضا نیلی