تألیفات ومقاله های مهندس مسعود شعبانی

مفهوم هویت و مولفه‌های آن، فصلنامه نقش پردازان شهر،۱۳۹۲، مسعود شعبانی- امیرحسین حسینی- سعید علیتاجر