مقالات

مقاله ها

احیای محله های تاریخی با رویکرد ارتقای کیفی زندگی ساکنان، همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری، ۱۳۹۳، سعید پیری- جوان نظری- حمیدرضا نیلی

استفاده از طبیعت در مفهوم استعاری به منظور دست یابی به معماری شاعرانه، اولین همایش ملی طراحی و طبیعت، ۱۳۹۲ ، سعید پیری- منوچهر فروتن- زکریا سلیمانی

جستاری در پایداری مصالح معماری با نگاه به مصالح هوشمند، اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار، ۱۳۹۲، سعید پیری- بهنوش ملکی زاده- حمیدرضا نیلی

رویکردی پنهان به منظور دستیابی به باور های دینی در مسکن سنتی، دومین همایش ملی معماری و هویت با محوریت مسکن اسلامی ایرانی، ۱۳۹۱، سعید پیری – سحر زمان سلطانی

معماری و شهرسازی پایدار با تکیه بر عوامل اقلیمی،اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار، ۱۳۹۲، سعید پیری- بهنوش ملکی زاده- حمیدرضا نیلی

نمود شفافیت مبتنی بر کاستن ماده و افزایش فضا، همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری ، ۱۳۹۲، سعید پیری- سوگل سالاری- بهزاد محمدی

اگروتوریسم (توریسم کشاورزی) افقی نو در گردشگری،کشاورزی، معماری، اولین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی، ۱۳۹۳، سعید پیری- سیده روبینا گیلانی

مطالعه کاروانسراهای درون شهری، نمونه موردی کاروانسرای حاج صفر خانی در همدان، مجله پژوهش‌های باستان شاسی ایران‌،۱۳۹۳، سعید پیری- سمیه افشاری آزاد

توسعه پایدار و اشتغال در گردشگری روستایی نمونه موردی شیلات پلنگان، فصلنامه فضای گردشگری، ۱۳۹۳، سعید پیری- آرش عثمانی- سمیه افشاری

مفهوم هویت و مولفه‌های آن، فصلنامه نقش پردازان شهر،۱۳۹۲، مسعود شعبانی- امیرحسین حسینی- سعید علیتاجر