درباره ما

شرکت مهندسی مشاور شایستگان

SubTitle

شــرکـت مهندسیــن مشــاور شایســتگان با عضــویت تعــدادی از کارشناســان و متخصـصیــن ارشــد در گرایــش های مختلف که دارای بیـش از چهــارده سـال سابقــه کاری گروهــی و مستــقل می باشـند تشکیل گردیده است.

سوابق کاری مشترک این گروه نشــان دهنــده توانایی بالای مجمــوعه در طراحــی و نظــارت معمــاری پروژه های عظیــم فرهنــگی ،آموزشی‌، ورزشی، خدماتی ، مسـکونی،تجاری، نظامی و غیره بوده است که با تشکیل شرکـت مهندسـی طرح خشــتی شایســتگان ، ایـجاد و امــکان استـفاده از قابلیتهای سایر متخصصان مجرب، با هدف ارائه خدمات برتر و منسجم تردر بخش عمران فراهم گردیده است.

مسعـود شعبـانی ، مدیر عامل
کارشــناس ارشــد معمــاری از دانشــگاه علم و صنعت

سعیـد پیــری ، رئیس هیئت مدیره
دکتــرای معمــاری- فرانســه- پاریس

سید احمد احمدی ، عضو هیئت مدیره

کارشناس مرمت و احیای بناهای تاریخی

مدیران

مدیران ارشد شرکت

مسعود شعبانی

مدیر عامل

سعید پیری

رئیس هیات مدیره

ســارا غلامـی
مدیـر آتلیه معمــاری دفتـر تهران
کارشناسی ارشد معماری – دانشگاه آزاد تهــران مرکز  – ۱۰ سـال ســابـقه کار در مشــاور

سپیده اسلام پناه
  مدیر آتلیه معماری دفتر همدان
کارشناسی ارشـد معماری – دانشــگاه آزاد همــدان – ۹ سال سابقه کار در مشاور

 محدثه مسگریان
کارشناسی ارشـد معماری – دانشــگاه آزاد هـــمدان – ۹سـال ســابـقه کار در مشــاور

 سپیده جعفریه
کارشـناسـی  ارشد معمــاری – دانشـــگاه آزاد همــــدان – ۹سـال ســابـقه کار در مشــــاور

حسن کیان راد
کارشناسی ارشــد معماری – دانشـگاه آزاد سننـــدج – ۱۲ سـال ســابـقه کار در مشـــاور

کوروش سامی
کارشناســی ارشد معماری – دانشـــگاه آزاد همـــدان – ۱۲ سـال ســابـقه کار در مشــاور

محمد مهدی شعبانی
کارشناســی ارشـد معمـاری – دانشــگاه UKM مالــزی – ۴ سال سابقه کار در مشاور

 هانی ارجمندی
کارشـناسی ارشــد معماری  – دانشــگاه UKM مالــزی – ۴ سال سابـقه کار در مشاور

ناصـر جهانگیــر
کارشـناسی ارشد معمـاری – دانشــگاه آزاد همــدان – ۱۲ سـال سـابـقه کار در مشــاور

یاسمن محمدی
کارشـناسی ارشد مـعمـاری – دانشــگاه آزاد سمنان – ۵ سـال سـابـقه کار در مشــاور

 مارال عرب انواری
کارشناسی ارشد معماری – دانشگاه آزاد تهران جنوب – ۳ سال سابقه کار در مشاور

مجید نادری فر
کارشناسی ارشد معماری – دانشگاه آزاد همــدان – ۳ سـال سـابقه کار در مشاور

صلاح الدین مفاخری
کارشناسی معماری –  دانشگاه سوره تهران ۵ سـال ســابـقه کار در مشــاور

 امیرحسین ایوبیان
کارشناسی معماری – دانشگاه آزاد همدان – ۳ ســال ســابـقه کار در مشــاور

نشــاط شعــبانی
کارشناسی معماری – دانشگاه علم وفرهنگ – ۲ سـال ســابـقه کار در مشــاور

سعیـد پاکبیــن
مهنــدس عمــران – دانشــگاه تبــریز – ۲۵ ســال ســابـقه کار در مشــاور

رضــا مقبـولی
مهندس عمران – دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی – ۱۵سال سابقه کاردرمشاور

سید محمد هاشم بطحائیان
دکتــرای ســازه – دانشـگاه بوعلی سینا همـدان – ۵ سال سابقه کار در مشاور

  منوچهر مقصودی            
سرپرست گروه سیویل و شهرسازی
     مهندس عمــران – دانشــگاه آزاد تهــران جنــوب – ۱۸ ســـال سابقه کار در مشــاور

مجید محمود زاده
کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری – دانشگاه علوم تحقیقات – ۷ سال سابقه کار در مشاور

سهـیلا توتــزاری
کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری – دانشگاه علوم تحقیقات – ۳سال سابقه کار در مشاور

رضا مقصــودخواه

سرپرست گروه تاسیسات مکانیکی
مهندس مکانیک – دانشگاه خواجــه نصیرالدین طوســی – ۲۲ سال سابقه کار در مشاور

مهــرداد ســاجدی
سرپرسـت گروه تاسیـسات برقــی
مهــندس بـــرق – دانشــگاه صنعـــتی شـــریــف – ۲۶ سال سابقه کار در مشاور

  محمد مهدی اخلاصی
مهندس مکانیک – دانشگاه خواجــه نصیرالدین طوســی – ۲۲ سال سابقه کار در مشاور

ناصــر صـمـــدانی
کارشناسی ارشد تاسیسات مکانیک – دانشگاه علم وصنعت – ۳۰سال سابقه کار در مشاور

یــدالله عــابـــدی
مهنـــدس بــرق – دانشــگاه تبــریـــز – ۲۵ سال سابقه کار در مشاور

محمد حسن جعفری
کارشناسی ارشد برق و الکترونیک – دانشگاه شیراز  – ۳۰سال سابقه کار در مشاور